คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดสันติธรรม

นายวิทยา ทองโสม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอาริยา เหรียญทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวสายไหม เกสการ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางดุษดี อุดมพรวัฒนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสนธี ศรีสังข์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางทิพรัตน์ สว่างศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางละมัย เพ็ญธัญการ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายประสงค์ นามนนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายยงยศ ศิริสัมพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายทิวา นาคทิม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางภาณุมาส จริยไพสิฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายชัชวาลย์ จิตรขุนทด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนันทรัตน์ คงคะชาติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายวิชาญ พันธุ์สมุทร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกุหลาบ น้อยเอี่ยม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายนิติพงศ์ นามนนท์
ครูอัตราจ้าง

นางสาววัชรีภรณ์ สังวริ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศุภิสรา ฉ่ำแสง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสิริยาการ จั่นบุญมี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสุนทร วลิสุทธิ
นักการภารโรง