ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
              โรงเรียนวัดสันติธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๖๖ เดิมชื่อโรงเรียนวัดหนองกรด ซึ่งอาศัยศาลา  การเปรียญวัดหนองกรดเป็นสถานที่เรียนหนังสือ มีนายสะโตน  อินทร์เกษม เป็นครูใหญ่คนแรก  มีพื้นที่ที่ได้รับจัดสรรเป็นสัดส่วนจากวัดหนองกรด  ให้สร้างอาคารเรียนและบริเวณสนาม จำนวน ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๙๔ ตารางวา                 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามชื่อวัดเป็น โรงเรียนวัดสันติธรรม ในสมัยพระปลัดวิจิตร  อยู่พุ่ม เป็นเจ้าอาวาส             วัดสันติธรรม เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙  ในขณะที่ นายสำราญ  แสงนุช  ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่
                   ปี พ.ศ.๒๕๐๒ สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๔ จำนวน ๔ ห้องเรียนได้รับงบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท ที่เหลือได้รับเงินบริจาคสมทบในการก่อสร้างจากวัดสันติธรรม และชุมชนเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐ บาท
                   ปี พ.ศ.๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๕๒๖  จำนวน ๑ หลัง           ๖ ห้องเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘๐,๐๐๐บาท
                   ปี พ.ศ.๒๕๓๒ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. ๒๐๓/๒๕๓๖ งบประมาณทั้งสิ้น  ๓๑๖,๐๐๐บาท
                   ปี พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช.๑๐๕/๒๙  จำนวน ๑ หลัง                       ๔ ห้องเรียน เป็นเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท และในปี พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่าง จำนวน ๔  ห้องเรียน เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท
                   ปี พ.ศ.๒๕๔๖ โรงเรียนได้รับเงินบริจาคจากคุณพ่อสงวน เอื้อสุดกิจ สร้างอาคารอเนกประสงค์       แบบ ๑๐๐/๒๗ พร้อมอุปกรณ์  โต๊ะ - เก้าอี้ เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐บาท
                   ปี พ.ศ.๒๕๔๙ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๕๒๙ ปรับปรุงจำนวน  ๓ ชั้น ๒๑ ห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ โดยได้รับการบริจาคจากพระครูนิมิตรธรรมสุนทร เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม คุณพ่อสงวน              เอื้อสุดกิจ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองศิษย์เก่าและประชาชน  เป็นเงิน ๗,๒๐๕,๘๖๐ บาท                              และในปีนี้ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด  ให้เปิดรับนักเรียนชั้นปฐมวัย อนุบาล ๓ ขวบ  สร้างรั้วคอนกรีตรอบบริเวณยาว ๒๑๐ เมตร เป็นเงิน ๒๔๗,๒๐๐ บาท ปรับบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม หลังอาคารเรียนโดยเทคอนกรีตเสริมถังบ่อส้วม เป็นเงิน ๘๗,๐๐๐ บาท ปูกระเบื้องห้องอนุบาลปีที่ ๑ - ๒ เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท
                    ปี พ.ศ.๒๕๕๓  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕-๒๙  งบประมาณ๒,๕๓๗,๐๐๐  บาท