ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายวันชัย รอดไพรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชัชวาลย์ จิตรขุนทด
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

นายประสงค์ นามนนท์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวภานุมาส จริยไพสิฐ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ