คณะผู้บริหาร

นายวิทยา ทองโสม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
เบอร์โทร : 0899442966
อีเมล์ : -

นายชัชวาลย์ จิตรขุนทด
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

นายประสงค์ นามนนท์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางภาณุมาส จริยไพสิฐ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ