พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

เป้าหมาย

การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดสันติธรรม ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ดังนี้
            1. เพื่อให้เด็กวันเรียนทุกคน ได้เข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น และได้มีการพัฒนาตามแนวทางจุดมุ่งหมายตามหลักสูตร จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทุกคน
            2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 ระดับ ให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และมีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
            3. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีสวัสดิการที่ดี และพร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
            5. เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาชุมชน
            6. เพื่อระดมทุนและทรัพยากรจากทุกแหล่งที่นำมาใช้จัดการศึกษาอย่างเพียงพอ
            7. เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านผู้เรียน ครู และผู้บริหาร ดังนี้
                        - นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
                        - นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
                        - นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
                        - นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
                        - นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
                        - นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ และสุขภาพจิตที่ดี
                        - นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
                        - ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                        - ครูมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียน
                        - สถานศึกษามีการจัดองค์กร / โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
                        - สถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
                        - ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ
                        - ครูมีวุฒิ / ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ