ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสวรรค์ นกเขียว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 พ.ค. 2532 ถึง 30 ก.ย. 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายมาโนช ห่วงศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ธ.ค. 2548 ถึง 30 ธ.ค. 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย รอดไพรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ธ.ค. 2551 ถึง ปัจจุบัน