วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนวัดสันติธรรม จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม รักการเรียนรู้
มีกระบวนการคิด มีนิสัยรักการทำงาน มีสุขภาพกาย จิต ที่ดีก้าวทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิใจในท้องถิ่นและดำรงชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของโรงเรียนวัดสันติธรรม

 

"ปัญญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต"
"ปัฺญญาเป็นแสงสว่างในโลก"