อัตลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน

วินัยเลิศล้ำ  งดงามมารยาท

..............................................................................................