กิจกรรมข่าวจากผู้อำนวยการ
ด้านที่ 1 การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา Modelบริหารจัดการเยี่ยม:เฉพาะเจาะจง (อ่าน 3335) 22 มี.ค. 64
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการเรียนรู้ Active อ่านออกเขียนได้ (อ่าน 3334) 22 มี.ค. 64
ด้านที่ 3 สัญลักษณ์ Alice ของโรงเรียน วัดสันติธรรม สพป.นว.1 (อ่าน 3352) 22 มี.ค. 64
ด้านที่ 4 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 3.ร่วม:ร่วมพัฒนา-หุ่นส่วนภาคี (อ่าน 3347) 22 มี.ค. 64