ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนงลักษณ์ เนียมเสวก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ