ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชาญ หัวดง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางละมัย เพ็ญธัญการ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0