ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิชาญ พันธุ์สมุทร
ครู คศ.1

นางสนธี ศรีสังข์
ครู คศ.2