กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายทิวา นาคทิม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางอาริยา เหรียญทอง
ครู คศ.3

นางทิพรัตน์ สว่างศรี
ครู คศ.3