ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางดุษณี อุดมพรวัฒนะ
ครู คศ.3

นางสาวนันทรัตน์ คงคะชาติ
ครูผู้ช่วย