กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางดุษณี อุดมพรวัฒนะ
ครู คศ.3

นางสาวนันทรัตน์ คงคะชาติ
ครูผู้ช่วย