ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสศิวรรณ แจ้งจิต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย