ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางทิพย์สุพัฒน์ อินสุข
ครู คศ.3

นางสุนทรี ดุลมา
ครู คศ.3