ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนวัดสันติธรรม เปิดสอนตั้งแต่รับดับชั้น  อนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3