ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

         โรงเรียนวัดสันติธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60240 โทรศัพท์ 0-5633-3457 โทรสาร 0-5633-745 www.watsantithum.com

          E-mail chan_music@hotmail.com  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนคือ นายวันชัย  รอดไพรี